O nás

O nás

STANOVY
Česko – kyrgyzské obchodní komory, z.s.

 

Článek I.
Název

 1. Název zapsaného spolku je: Česko – kyrgyzská obchodní komora, z.s. (dále jen „komora“).

 

Článek II.
Sídlo

 1. Sídlem komory je Praha.

 

Článek III.
Charakter komory

 1. Komora je spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

 

Článek IV.
Účel komory

 1. Účelem komory je podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Kyrgyzstán, hájit zájmy českého hospodářství v Kyrgyzstánu, zájmy kyrgyzského hospodářství v České republice a podporovat zájmy svých členů. Tyto úkoly a zájmy zahrnují rovněž profesionální vzdělávání a prohlubování kvalifikace, pořádání veletrhů, vytváření příznivého podnikatelského prostředí a podporu cestovního ruchu.
 2. Komora bude dosahovat svého účelu zejména vyvíjením těchto činností:
 3. poskytování informací a poradenství, zejména vyhotovování posudků, studií trhu a zpráv;
 4. zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů mezi podniky obou zemí;
 5. navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými kruhy obou zemí;
 6. hájení hospodářských zájmů účastníků hospodářských vztahů na úrovni české a kyrgyzské vlády, korporací veřejného práva a úřadů;
 7. shromažďování a poskytování informací o hospodářské situaci v České republice a Kyrgyzstánu, o stavu a vývoji hospodářských a obchodně-politických otázek prostřednictvím publikací (oběžníků, výročních zpráv, oznámení a jiných publikací);
 8. realizace akcí, jako jsou tiskové konference, informační semináře, sympozia a diskuse a účast na těchto akcích, pokud jsou v souladu s účelem stanov;
 9. poskytování informací o možnostech odbytu, nákupu a investic v obou zemích;
 10. zprostředkování při sporech mezi účastníky bilaterálního hospodářského styku;
 11. převzetí jakékoli další činnosti, která slouží účelu stanov popsanému v odst. 1 a je v souladu s právními předpisy.
 12. Komora vykonává svoji činnost v úzké spolupráci a vzájemné důvěře se všemi institucemi a úřady obou zemí, které jsou relevantní pro takovou spolupráci.
 13. Komora se zdrží činností, které jsou dle zvláštních právních předpisů vyhrazeny politickým stranám a hnutím, jakož i jakékoliv světonázorové činnosti.

 

Článek V.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem komory se může stát česká i zahraniční fyzická či právnická osoba, která uznává účel a činnosti komory a uhradí první členský příspěvek.
 2. O přijetí člena rozhoduje rada, a to prostou většinou všech svých členů.
 3. Členství v komoře a z něj plynoucí práva a povinnosti vznikají po schválení radou a po úhradě prvního členského příspěvku.
 4. Výši členského příspěvku a jeho splatnost stanoví rada.
 5. Práva člena komory:
 6. užívat podpory a poradenství komory v přiměřené míře v souladu s účelem komory;
 7. účastnit se členské schůze a spolurozhodovat o činnosti a hospodaření komory;
 8. volit delegáty členské schůze;
 9. být volen do funkce delegáta členské schůze;
 10. svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti komory.
 11. Povinnosti člena komory:
 12. přispívat dle svých možností k naplňování účelu komory;
 13. dodržovat stanovy komory;
 14. svědomitě vykonávat funkce v orgánech komory, do nichž byl jmenován či volen;
 15. včas platit členské příspěvky.
 16. Členství v komoře zaniká:
 17. předáním písemného odhlášení člena komory radě;
 18. rozhodnutím rady o vyloučení člena komory pro neplnění členských povinností, a to z podnětu jakéhokoliv člena komory;
 19. úmrtím člena (pokud je člen fyzickou osobou) nebo zánikem právnické osoby (pokud je člen právnickou osobou).
 20. Seznam členů komory je veden v elektronické podobě radou, která provádí zápisy a výmazy v seznamu dle svých rozhodnutí. Seznam členů komory může být zveřejněn.

 

Článek VI.
Orgány komory

Oddíl 1. – Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem komory je členská schůze.
 2. Členskou schůzi svolává k zasedání ve lhůtě nejméně 14 dní před jejím konáním statutární orgán, a to nejméně jedenkrát do roka.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Každý člen komory má jeden hlas. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov však vyžaduje souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení komory vyžaduje souhlas alespoň 2/3 hlasů všech členů komory. Členové se mohou účastnit členské schůze v zastoupení zplnomocněné osoby, a to na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 4. Členská schůze rozhoduje zejména o:
 5. přijetí hospodářské zprávy za uplynulé období;
 6. volbě a odvolání delegátů do rady z řad členů komory;
 7. odvolání stálých členů rady;
 8. změně stanov komory;
 9. zrušení komory.

 

Oddíl 2. – Rada

 1. Rada je orgánem komory, který rámcově řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu komory.
 2. Členy rady jsou stálí členové rady a dva delegáti členské schůze.
 3. Stálými členy rady jsou zakládající členové komory podle čl. IX odst. 3 těchto stanov. K přijetí rozhodnutí o odvolání stálých členů rady je zapotřebí 100% hlasů všech členů komory včetně hlasu stálého člena rady, o kterém se hlasuje.
 4. V případě, že funkce stálého člena rady zanikne, zbývající stálí členové rady rozhodnou o nahrazení stálého člena rady, přičemž (pokud je to možné a rozumné) přihlédnou k doporučení stálého člena rady, jehož funkce zanikla.
 5. Delegáty členské schůze volí ze svých řad na období 2 let členská schůze. Kandidáti odevzdávají svoji kandidaturu radě minimálně týden před zasedáním členské schůze.
 6. Členové rady, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy namísto delegátů členské schůze do nejbližšího zasedání členské schůze, která rozhodne o zvolení nových delegátů členské schůze.
 7. Rada volí z řad členů komory prezidenta a viceprezidenta. Bližší rozdělení rolí jednotlivých členů rady stanovují příslušná rozhodnutí rady, pokud jsou přijata.
 8. Jednání rady svolává prezident nebo jím pověřený člen rady, a to minimálně dvakrát za rok. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady. Rada může k jednání přizvat další členy i nečleny komory. Rada může jednat a rozhodovat ve všech svých pravomocech per rollam.

 

Oddíl 3. – Prezident a viceprezident

 1. Statutárním orgánem komory je prezident a viceprezident. Prezident a viceprezident rozhodují o běžných záležitostech komory a zastupují komoru navenek, a to v souladu se stanovami a usneseními rady.
 2. Statutární orgán je kolektivní.
 3. Prezident a viceprezident zastupují komoru společně.

 

Článek VII.
Zásady hospodaření komory

 1. Komora hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyla při svém vzniku či v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Cílem komory není dosažení zisku. Komora může výhradně k podpoře dosažení svého účelu dle čl. IV odst. 1. provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v poskytování služeb, poradenské činnosti, organizaci vzdělávacích, společenských a obchodních akcí a dalších činností souvisejících s rozvojem hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem.
 3. Zdrojem příjmů komory jsou členské příspěvky, finanční dary a dotace, úroky a výnosy ze jmění komory, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a další.
 4. Komora může působit pro členy i nečleny. Členům mohou být poskytnuty speciální podmínky.

 

Článek VIII.
Zrušení komory

 1. Komora se zruší:
 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze komory;
 3. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 4. Při zániku komory rozhodne členská schůze zároveň o vypořádání majetku komory.

 

Článek IX.

 1. Komora může v rámci své činnosti užívat ruskou alternaci svého názvu ve znění Česko-kyrgyzská obchodní komora a to zejména v rámci propagace, marketingové činnosti, nikoliv však v rámci právních jednání.

 

Článek X.
Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost komory ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Zakládající členové komory se shodli na obsahu těchto stanov. Znění těchto stanov je účinné ode dne 20. 12. 2016.
 3. Zakládajícími členy komory jsou:
 4. Jiří Vojtěchovský, nar. 17. 10. 1974 bytem Borka 34, Černé Voděrady;
 5. Leona Benešová, nar. 20. 2. 1989, bytem Sosnová 197, Česká Lípa;
 6. Michael Smelík, nar. 20. 4. 1964, bytem Hypšmanova 916, Šeberov, 149 00 Praha 4.